अनुदान कार्यक्रमको भुक्तानी माग गर्ने सम्वन्धमा  सार्बजनिक सुचना।

श्री  छनौट भएका साझेदार संस्थाहरु सबै,

बागमती प्रदेश

प्रस्तुत विषयमा कोभिड-१९ को महामारीको जोखिमबाट बच्न गरिएको बन्दाबन्दीको आदेश पालना गर्दै यस निर्देशनालयबाट संचालित आ.व. 2076/77 को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रमहरु संचालन गर्न यस निर्देशनालय र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा सम्झौता भए अनुसार काम सम्पन्न गरि यसै आ.व.को जेष्ठ 32 गते सम्म यसै साथ संलग्न कागजातहरु सहित सम्बन्धीत भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्र वा यस निर्देशनालयमा  अनुदान कार्यक्रमको भुक्तानी माग गर्नुहुन अनुरोध छ।

योजना/कार्यक्रम फरफारक तथा अन्तिम किस्ता रकम निकासाको लागि संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु
सि.नं. संलग्न हुनपर्ने कागजातहरु  
समुह/सहकारी/फर्म/उपभोक्ता समितिको निवेदन एवं कार्य सम्पन्न भएको समितिको निर्णय  
कार्यक्रम संचालन गर्दा भएको खर्चको शिर्षकगत अनुमोदन गरेको निर्णय  
निर्माण स्थलको सुचना पाटी (Hoarding Board) को फोटो  
योजना/कार्यक्रम स्थलको शुरु हुनु अघि र सम्पन्न भएपछीको फोटो  
खर्चको सक्कल वील भर्पाई (रु बिस हजार सम्मको प्यान विल र सो भन्दा माथिको रकम भए भ्याट बिल पेश गर्नुपर्ने), मेसिन प्रयोग गरेमा मेसिन प्रयोगको लगसिट (अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षद्वारा विल प्रमाणित हुनुपर्ने)  
स्थानीय तहमा प्रयोग भएको नमूना वमोजिमको वडा प्रतिनिधीको उपस्थीतीमा भएको खर्च सार्वजनिक सूचना फाराम  
पशुपन्छी बिमाको कागजात¸नापी किताव, ठेक्का विल सहितको प्राविधिक मुल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन  
8 वडा समितिबाट कार्य सम्पन्न भएकोले भुक्तानी दिन हुन भनी गरी दिएको किटानी सिफारीस  
9 सम्वन्धित भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा बिज्ञ केन्द्रको अनुगमन निरिक्षण प्रतिवेदन सहितको सिफारिसपत्र  

निर्माण स्थलको सूचना पाटी

कार्यक्रमको नाम:-  
सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको नाम:- पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय¸ बागमती प्रदेश¸ हेटौंडा¸मकवानपुर¸नेपाल
समुह/सहकारी/फर्म/उपभोक्ता समितिको नाम र ठेगाना:-  
मुख्य व्यक्तीको नाम र सम्पर्क नम्बर:-  
लागत अनुमान रु.:-  
सम्झौता रकम रु.:-  
कार्यक्रम सम्झौता भएको मिति:-  
कार्यक्रम सम्पन्न भएको मिति:-