अनुसूची-२

अनुदानमा वितरण गरिने कृषि ‌औजार उपकरणहरु

  • पशुपन्छी क्षेत्रको लागि
सि.नं.  कृषि मेशिनरी, औजार उपकरणहरुको नाम क्षमता ( hp) / आदि
पशुपन्छी पालनको लागि यन्त्र उपकरण  
  १.१ मिल्किङ्ग मेशिन  
  १.२ साइलेज पैकेजिङ मेशिन  
  १.३ पनिर भ्याट  
  १.४ मिल्क एनालाइजर  
  १.५ च्यापकटर( मोटर सहित)  
  १.६ चिलिङ्ग भ्याट  
  १.७ पास्चुराइजर  
  १.८ आइस्क्रिम भ्याट  
  १.९ यू.एम.एम.वि बनाउने मेसिन  
  १.१० दाना बनाउने मेसिन  
  १.११ डिफिदरिङ्ग मेसिन  
  १.१२ भेडा बाख्रा/क्याटल डिपिङ्ग ट्याङ्क  
  १.१३ मल्टि फङ्गसनल च्याफकटर  
  १.१४ मिल्क क्यान  
  १.१५ डि- फ्रिज  
  १.१६ टि.एम.आर मेसिन  
  1.17 पशुपन्छी क्षेत्रमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणहरु  

ग. मत्स्य उत्पादनको लागि पोखरीमा यान्त्रिकरण तर्फ

सि.नं. कृषि मेशिनरी, औजार उपकरणहरुको नाम क्षमता (hp)/ आदि
मत्स्य पोखरीमा यान्त्रीकरण  
  १.१ ६ प्याडल एरिएटर  
  १.२ १२ प्याडल एरिएटर  
  १.३ फिस पेलेट मेशिन( ग्राइन्डर सहित)  
  १.४ अटोम्याटिक फिस फिडर  
  १.५ ग्रास क्रसर/ स्रेडर  
  १.६ एयर पम्प  
  १.७ रेफ्रिजिरेशन भ्यान  
  १.८ फिड मेशिन  
  १.९ मड पम्प  
  १.१० पि एच मिटर  
  १.११ डिजल्भ अक्सिजन मिटर  
  १.१२ डी फ्रीज ( हार्भेष्ट भएको माछा संरक्षणका लागि)  
  1.1३ मत्स्यपालन क्षेत्रमा प्रयोग हुने अन्य उपकरणहरु