बागमती प्रदेशको काठमाडौ, ललितपुर, भक्तपुरबाट अनुदानमा पशुपालन तथा मत्स्यपालन सम्बन्धी यन्त्र उपकरण वितरणको लागि छनौट भएका कृषक समूह, कृषि सहकारी  तथा कृषि फर्महरुको विवरण तालिका
क्र.सं. दर्ता नं. जिल्ला सहकारी संस्था/निजि कृषि फर्म/ कृषक समुहको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्तिको नाम सम्पर्क नं. यन्त्रको किसिम यन्त्रको नाम स्पेशिफिकेसन मोडेल हर्ष पावर/साइज परिमाण  प्रति इकाई कुल मुल्य रु प्रति इकाई अनुदान रु.  कुल अनुदान रकम रु कृषकले व्यहोर्ने रकम रु
1 6 काठमाण्डौ उन्नत कृषि सहकारी संस्था लि. शंखरापुर–६, मस्याङ्पु ज्ञानश्वरी श्रेष्ठ 9841960906 पशुपन्छी Chilling Vat 1000 Ltrs, 3 phase, 50HZ, 380 to 415 Volt, AC Supply CR 30-1/R404A As per spec 1 452000 339000 339000 113000
2 48 भक्तपुर टेवा कृषि सहकारी संस्था सुर्यविनायक न.पा.५ कटुन्जे गणेशमान श्रेष्ठ 9851144382 पशुपन्छी Milk Can Milk Can Alumunium  40 ltr  40 ltr 4 7000 5250 21000 7000
3 53 काठमाण्डौ दृष्टिकोण दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था लि. शंखरापुर–१, ढुङ्गानागाउँ नवराज दाहाल 9849743174 पशुपन्छी Milk Can Milk Can (Aluminum)  40 Ltrs     3 8500 6375 19125 6375
4 64 काठमाण्डौ कागेश्वरी दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्था ली. कागेश्वरी मनोहरा न.पा. १ रविशरण थापा 9841531566 पशुपन्छी Milk Can Almunium Milk Can (40 ltrs)      4 7000 5250 21000 7000
                        12 474500 355875 400125 133375