प्रदेश सरकार

भूमि व्यवस्था¸कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय

बागमति¸प्रदेश¸

हेटौंडा¸मकवानपुर¸नेपाल

फोन:०५७-५२४३१९/०५७-५२४२५४,     वेवसाइट: www.dolfd.p3.gov.np,इमेल: dlfd3p@gmail.com

 

साझेदारीमा स्वच्छ मासु उपलब्धताको लागि बधस्थल स्तरोन्नती कार्यक्रमको सम्झौताका लागि छनौट सम्बन्धी सूचना

सूचना नं.: ३४/२०७६-०७७¸मिति: २०७७/०२/१३

 

यस निर्देशनालयको आ.ब. २०७६/०७७ को स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार १ वटा संख्यामा सञ्चालन गरिने स्वच्छ मासु उपलब्धताको लागि बधस्थल स्तरोन्नती कार्यक्रमका लागि पशुपन्छी बजार प्रवर्द्धन कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७४ को मा व्यवस्था भए बमोजिम मिति २०७७/०२/१३ गतेको यस निर्देशनालयको निर्णय अनुसार निर्देशनालयले देहायका साझेदार संस्थालाई सम्झौताका लागि छनौट गरेको हुँदा निर्देशनालयले तोके बमोजिमको कागजात सहित १५ दिन भित्र यस निर्देशनालयमा सम्झौता गर्न हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। साथै तपसिलमा प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझेमा ७ दिन भित्र निर्देशनालयमा निवेदन दर्ता गराउन हुन यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ।

स्वच्छ मासु उपलब्धताको लागि बधस्थल स्तरोन्नती कार्यक्रमको नतिजाः

सि. न.

निजि फर्म/ सहकारी/ समुहको नाम ठेगाना सम्पर्क व्यक्ति सम्पर्क नं.

कैफियत

1 एस. के. मिट्स एण्ड फिसरिज सक्तिखोर, कालिका न. पा., चितवन अतुल खनाल 9851116211