दोलखाको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, दोलखाको प्रस्ताव आव्हानको सूचना २०७६-०६-१४